Wijziging Omgevingsbesluit ivm verplicht stellen financiele zekerheid

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van het Omgevingsbesluit onder de nieuwe Omgevingswet. Door deze wijziging wordt het mogelijk voor vergunningverleners om bij bepaalde activiteiten van bedrijven financiële zekerheid te kunnen stellen. Hierdoor kan worden voorkomen dat overheden na faillissement van een bedrijf kosten moeten maken voor het herstellen van milieuschade of het saneren van bedrijfsterreinen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-11-2020
Einddatum consultatie 29-12-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 10509
Onderwerpen Afval Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

1. Majeure risicobedrijven (Bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen en IPPC-bedrijven van categorie 4, bijlage I, bij de EU-richtlijn industriële emissies);
2. Afvalverwerkende bedrijven in de zin van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover daar een vergunning voor nodig is.

DOELEN VAN DE WIJZIGING
1. Ten eerste bevat de wijziging een aanscherping van het instrument financiële zekerheid voor majeure risicobedrijven (zoals chemie). Voor deze bedrijven zal de geplande bevoegdheid voor het bevoegd gezag om bij vergunning financiële zekerheid op te leggen worden vervangen door een verplichting.
2. Ten tweede regelt de wijziging een verbreding van de mogelijkheid tot toepassing van het instrument financiële zekerheid naar bepaalde activiteiten die betrekking hebben op afvalbeheer. Ten aanzien van afvalbeheeractiviteiten was het tot nu toe niet mogelijk voor het bevoegd gezag om financiële zekerheid op te leggen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met betrekking tot majeure risicobedrijven wordt met de wijziging ervoor gezorgd dat bedrijven met gevaarlijke stoffen in hoeveelheden boven een bepaalde drempel financiële zekerheid stellen voor (het opruimen van) milieuschade, zodat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat de kosten daarvan ten laste van overheden en de samenleving komen in geval het bedrijf deze kosten zelf niet kan dragen.
Met betrekking tot bepaalde vergunningplichtige afvalbedrijven geldt hetzelfde. Bovendien geldt dat verwerking van opgeslagen afval meer gaat lonen, omdat voor afval dat lang op het bedrijfsterrein aanwezig is een financieel zekerheidsproduct kan worden afgesloten. Aan het afsluiten van een dergelijk product zijn kosten verbonden.
De wijziging draagt ook bij aan het voorkomen van milieuschade doordat bedrijven bij vergunningverlening worden gedwongen na te denken over aanwezige milieurisico’s en de manier waarop zij omgaan met eventuele calamiteiten.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 29 december 2020 via deze website reageren op de gehele voorgestelde regeling en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl