Innovatiewet Strafvordering

Dit wetsvoorstel strekt tot aanpassing van een enkele onderdelen van het Wetboek van Strafvordering met het oog op bevordering van innovatie binnen het strafprocesrecht. Die innovatie is gericht op de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-07-2019
Einddatum consultatie 26-08-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 8383
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

O.a.:
- Het openbaar ministerie
- De politie
- De Rechtspraak
- de Advocatuur
- BOD-en
- Verdachten van een strafbaar feit
- Direct belanghebbenden (nabestaanden, slachtoffers)

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het voorstel bewerkstelligt dat – indien het tot wet wordt verheven – vooruitlopend op de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Strafvordering al enkele voor de strafrechtspraktijk relevante onderwerpen toegepast kunnen worden teneinde ermee in de praktijk ervaring op te doen. Dit gebeurt door wijzigingen op te nemen in het huidige Wetboek van Strafvordering met daaraan gekoppeld een evaluatie- en horizonbepaling.

Aan de hand van pilotprojecten kunnen de betrokken ketenpartners ervaring op doen ter verbetering van de regelgeving, eventuele uitvoeringsconsequenties in kaart brengen en bezien of flankerend beleid noodzakelijk is. Het voorstel biedt de praktijk het voordeel te beschikken over een aantal strafvorderlijke voorzieningen waaraan dermate behoefte bestaat gedurende de pilotfase. Het gaat daarbij om onderwerpen waaromtrent het vaste voornemen bestaat ze op te nemen in het nieuwe Wetboek (en daarin een prominente plaats te laten vervullen).

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wetboek van Strafvordering

Bron: wetten.overheid.nl